Forskrift om elektronisk rapportering

Forskriften finnes på fiskeridirektoratet sine sider. Her gis en forenklet og lett lesbar versjon som er relevant for mindre båter.

Formål

Elektronisk rapportering skal bidra til en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning.

Returmelding ved elektronisk rapportering

Etter innsendt melding, vil fiskeridirektoratet bekrefte mottak med en returmelding. Dersom meldingen godtas returneres ACK (Acknowledged). Dersom meldingen ikke godtas returneres, returneres NAK (Not acknowledged).

Meldingene er ikke gyldige før du har mottatt ACK.

Virkeområde for elektronisk rapportering

Fangstdagboken skal alltid anvendes ved fiske (eller når du har fisk ombord). Dersom du feks. skal ha båten på slip, trenger du ikke å bruke fangstdagbok.

Melding om havneavgang (DEP)

Melding om havneavgang skal sendes før du kaster loss. Husk: ikke skal kast loss før du har fått ACK på meldingen.

Innholdet i meldingen kommer fram fra fangstdagboken, men du skal angi mengde fisk ombord og når/hvor/hva du skal fiske.

Melding om fangst (DCA)

Etter at havneavgang (DEP) melding er sendt, skal melding om fangst (DCA) skal sendes. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Dette skal gjøres inntil du har sendt havneankomst (POR) melding, selv om du ikke har fisket.

Meldingen skal også sendes

Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst.

Innholdet i meldingen kommer fram fra fangstdagboken, men du skal angi mengde fanget fisk og når/hvor du fisket og hvor du tenker å levere.

Opplysninger i blokk B (info om hvert hal). Det ønskes å vite hvor lenge redskapen har fisket. Tiden skal angis fra det redskapen går i vannet til det er tatt opp av sjøen.

Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Spesielle regler for fartøy som høster tare.

Fartøy under 15 meter største lengde som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Dette gjelder ikke fartøy som skal rapportere til Havforskningsinstituttet eller fartøy på eller over 12 meter største lengde som fisker med trål utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

Dersom fiskeriaktivitet angis som SET skal blokk B ikke rapporteres. Blokk B rapporteres når redskapet tas opp.

Melding om havneanløp (POR)

Det skal sendes melding om havneanløp (POR) senest 2 timer før anløp til havn. Dersom siste fiskeoperasjon avsluttes nærmere havn enn 2 timer, skal melding sendes snarest mulig og før anløp havn.

Spesielle regler for fartøy som fisker tare, se forskrift.

Dersom fangsten skal leveres i flere havner, sendes POR melding for hver landing. Det er ikke nødvendig å sende andre meldinger dersom det ikke gjennomføres fangstoperasjoner.

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

Innholdet i meldingen kommer fram fra fangstdagboken. I tillegg til hvor mye fisk du skal levere, rapporteres hvor mye fisk du har ombord (dette finner du på knappen "ombord").

Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter og før melding om havneanløp (POR) er sendt.

Melding om havneavgang (DEP), havneanløp (POR) og omlasting (TRA) kan kanselleres.

Tekniske feil og feil med kommunikasjonslinjene

Dersom det oppstår teknisk feil i de elektroniske rapporteringssystemene skal fartøyene:

Føre meldinger manuelt og sende dem via e-post til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

Dersom det oppstår feil med kommunikasjonslinjene, som umuliggjør innsending av posisjonsrapporter og meldinger, skal de skrives ut eller føres manuelt og sendes via e-post til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

Posisjonsrapportene og meldingene skal også lagres i rapporteringssystemet for sending når kommunikasjonslinjene eller de elektroniske rapporteringssystemene fungerer.

Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil slik at kravene ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten reparasjon eller dispensasjon fra Fiskeridirektoratet.

Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.